სარეგისტრაციო ფორმები

C ლიცენზიის კურსი

„C“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები:

  • შევსებული ელექტრონული განაცხადის ფორმა (იხილეთ ქვევით)
  • პირადობის / პასპორტის ასლი
  • საშუალო ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი ცნობა
  • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
  • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
  • პრაქტიკული ვარჯიშების ჩატარების შესაძლებლობა
  • მონაწილეები დაიშვებიან გასაუბრების შედეგად

განაცხადის სარეგისტრაციო ფორმა

გთხოვთ, ყურადღებით შეავსოთ მოცემული ველები. განაცხადი არ ჩაითვლება დასრულებულად, თუ მითითებული ინფორმაცია არ შეესაბამება წარმოდგენილ საბუთებში არსებულ ინფორმაციას; და ამ შემთხვევაში, სფფ-ს მწვრთნელთა განათლების განყოფილება იტოვებს უფლებას უარი თქვას აღნიშნული / ასეთი განაცხადის მიღებაზე.

აღნიშნავს სავალდებულო ველს
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
ატვირთეთ ფოტო, PDF ან Word ფაილი
One file only.
50 MB limit.
Allowed types: gif jpg jpeg png.
ატვირთეთ ფოტო ფაილი