სარეგისტრაციო ფორმები

C ლიცენზიის კურსი

„C“ ლიცენზიის კურსზე მისაღები მოთხოვნები:

  • შევსებული ელექტრონული განაცხადის ფორმა (იხილეთ ქვევით)
  • პირადობის / პასპორტის ასლი
  • საშუალო ან უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი ცნობა
  • ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ
  • ცნობა ნასამართლეობის შესახებ
  • ჯანმრთელობის ცნობა
  • 2 ბიომეტრული ფოტოსურათი
  • პრაქტიკული ვარჯიშების ჩატარების შესაძლებლობა
  • მონაწილეები დაიშვებიან გასაუბრების შედეგად